مهندسی و مشاوره صنایع معدنی

(48 شرکت و فروشنده)
مدیر: ناصر دارایی
تلفن: 021-41093000
مدیر: کمیل کریمی
تلفن: 021-88325802, 021-88860313
مدیر: رسول زارع پور
تلفن: 031-45644061~2
مدیر: سیامک سلیمی
تلفن: 0411-3321808
مدیر: پرویز جهانگیری
تلفن: 021-88311447, 021-88813391
مدیر: امیر حلاجی
تلفن: 021-88874064 الی 5, 021-22045948 الی 9
مدیر: مصطفی محمدی پور
تلفن: 021-88731047
مدیر: حمیدرضا معین الدینی
تلفن: 021-88984179 الی 80
مدیر: علی فروزان
تلفن: 021-88050967
مدیر: مهندس فرزان رفیعا
تلفن: 021-44806070
مدیر: نجاتی
مدیر: چنگیز خسروی
تلفن: 0241-4223837
مدیر: چنگیز خسروی
تلفن: 0241-4220074
مدیر: علی محمد صاحب
تلفن: 021-88534630 الی 1
مدیر: مهران مهرابی
تلفن: 021-77718408, 021-77718467
مدیر: عباس مبارکی
تلفن: 021-88647305
مدیر: مرتضی نکوئیان
تلفن: 026-37851440, 026-37851441
مدیر: میلاد سهیل
تلفن: 026-32502404
مدیر: احمد عطار
تلفن: 021-22231620, 021-22231597
مدیر: ناصر تقی زاده
در حال ارسال اطلاعات...