محصولات گوشتی و پروتئینی

(1956 شرکت و فروشنده)
مدیر: قربان نژاد
تلفن: 021-44261590
مدیر: فتح اله شریفی
تلفن: 021-88963708, 021-88977253
مدیر: مسعود اکبری
تلفن: 021-66510658
مدیر: علی اصغر مهدی
تلفن: 0771-4543751, 021-88706880 الي 1, 0771-4543137, 021-88552610
مدیر: بابک بخت جو
تلفن: 021-44264246
مدیر: مرتضی جعفرقلی زهتاب
تلفن: 0261-26705808, 021-55189101
مدیر: محمد شکرالهی
تلفن: 021-44103753
مدیر: عباسی
تلفن: 021-55398035, 021-55343555
مدیر: عباس قاسم زاده
تلفن: 021-33708038
مدیر: احمدوند
تلفن: 021-56528210 الي 3
مدیر: حسین شادی
تلفن: 021-33121734
مدیر: علی ملکیان
تلفن: 021-55319349
مدیر: رضا ازمون
تلفن: 021-44093013
مدیر: سعید غفاریان
تلفن: 021-66401252
مدیر: حسین حامدی
تلفن: 021-55641029
مدیر: محمدی
تلفن: 021-66876288
مدیر: اصغر بلخاری - مجید بلخاری
تلفن: 021-88904471, 021-88907862
مدیر: سیداحمد جعفری
تلفن: 0241-2221841 الي 2, 0241-2221390 الي 2
مدیر: علی پیشوایی
تلفن: 021-44922286, 021-44922282
در حال ارسال اطلاعات...