ماشین آلات حفاری

(64 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمد رجبی
تلفن: 051-36651033, 051-36661383
مدیر: سیداحمد نبوی
تلفن: 021-88030202, 021-88603422~4
مدیر: مهندس رضا نقره کار
تلفن: 021-88850835, 021-88850836
مدیر: علی بشیری
تلفن: 021-44514040, 021-44507333, 021-44503355
مدیر: علی رضا محمدحسینی
تلفن: 021-55265483 الي 4, 55243577
مدیر: سیامک سلیمی
تلفن: 0411-3321808
مدیر: رهگذر
تلفن: 021-66603041
مدیر: بمانی
تلفن: 021-88505075 الي 6
مدیر: امیر نمازی
تلفن: 021-22037166, 021-22037162, 021-22037160
مدیر: مهدی جمالی
تلفن: 021-84225000
مدیر: بهروز زارع
تلفن: 0411-4200639
مدیر: بهرام ابراهیمی
تلفن: 021-88880757
مدیر: سیدجمال ستاری سادات
تلفن: 021-66006765, 021-66062001 الي 2
مدیر: علی محمد صاحب
تلفن: 021-88534630 الی 1
مدیر: مهندس احمدی
تلفن: 0335-3482132 الی 3
مدیر: اسماعیل تبار
تلفن: 021-88430186
مدیر: سید احمد نبوی
تلفن: 0261-6600380, 021-88603424
مدیر: نویدرضا احمدی
تلفن: 021-88555091 الي 2
تلفن: 021-33907968
تلفن: 021-55725547
در حال ارسال اطلاعات...