فراورده های غذایی

(70 شرکت و فروشنده)
مدیر: بهروز جام سحر
تلفن: 0311-5311440 الي 1
مدیر: علیرضا جعفری
تلفن: 0311-2222232
مدیر: علی کرباسی زاده
تلفن: 0311-6616615, 021-88910312 الی 3, 0335-5373389, 0311-2202200, 0335-5373379
مدیر: محسن کیانی زاده
مدیر: روناسی
تلفن: 0312-5643141, 0311-4452350
مدیر: عبدالرضا کرمانی
تلفن: 021-2240041 الی 44
مدیر: ملک نیا
تلفن: 0311-5721713 الی 4
مدیر: ابراهیم فرخی
تلفن: 0371-2223709, 0371-2221826
مدیر: حسینی
مدیر: وفادار
تلفن: 0312-5642920
مدیر: عباس لقمان
تلفن: 0361-4460230
مدیر: حسن ذاکرالحسینی
تلفن: 031-54226264
مدیر: محمد مشگلانی
تلفن: 031-36203165~7
مدیر: محمّد رضا واعظ شوشتری
تلفن: 031-46400019, 031-46400018
مدیر: صادق قراگزلو
تلفن: 031-35210810~11, 031-35230391, 021-66420014
مدیر: مصطفی فاضل
تلفن: 031-95022123~5

مدیر: علی میر محمد صادقی
تلفن: 031-35721330
مدیر: مهدی هادی پور
تلفن: 031-35722298, 031-35722290
مدیر: مرتضی عندلیب
تلفن: 031-52373231
مدیر: غلامرضا صفایی
در حال ارسال اطلاعات...