طراحی و اجرای خطوط انتقال نفت و پتروشیمی

(34 شرکت و فروشنده)
مدیر: داود نجفی
مدیر: محمد رضا عابدینی
تلفن: 051-35425563
مدیر: مهدی محمودی کهن
تلفن: 026-34708103~04
مدیر: ناصر مسعودی نژاد
تلفن: 021-88101301 الي 2
مدیر: سارا فراهانی
تلفن: 021-33484505
مدیر: امیر اخلاقی شاد
مدیر: عباس شیرخواه
تلفن: 025-33344394
مدیر: علاء الدین عبد الوهابی
تلفن: 021-22273504
مدیر: علی اصغر علیپور
تلفن: 071-38385348~9, 071-37742272
مدیر: مسعود زرین قلم
تلفن: 021-82473000
مدیر: رامین اژدهاکش
تلفن: 071-38220530, 071-38220453
مدیر: سعید نیرومند
تلفن: 021-66518494~5, 021-66514423~4
مدیر: علی سلیمانی
تلفن: 021-22656583, 021-22661263~5
مدیر: سیروس کنعانی
تلفن: 021-44293876
مدیر: نریمان اشکانی
تلفن: 038-34234515
مدیر: آرمان نبی زاده
تلفن: 021-66143682, 021-66141784
مدیر: مهدی عطایی
تلفن: 031-32280287
مدیر: محمدرضا عباسی
تلفن: 026-34643914
مدیر: سعید نظری بناب
تلفن: 021-65611626
در حال ارسال اطلاعات...