صنعت چسب

(10 شرکت و فروشنده)
مدیر: نوراله نصیری
تلفن: 031-37751201
مدیر: فهیمه بکایی
تلفن: 031-53292177
مدیر: آرش منتظری سفیددستی
تلفن: 031-36252000
مدیر: علی نوروزی
تلفن: 031-36632660~1, 031-36621162
مدیر: مهندس سید محمد تقی بنی الحسینی
تلفن: 0362-4244492~93
مدیر: جاوید بهشتی
تلفن: 021-88062991, 031-36620511~15
مدیر: مهدی وعیدی
تلفن: 021-88641476
مدیر: محمد هاشمیان اصفهانی
مدیر: محمود زارعی
تلفن: 031-34422171~73
مدیر: علیرضا نصر
تلفن: 031-3760484
در حال ارسال اطلاعات...