صنایع شیمیایی

(2512 شرکت و فروشنده)
مدیر: مسعود جهانتاب
تلفن: 021-66626981, 021-66691254, 021-66626960, 021-66691241
مدیر: مریم علمی
تلفن: 021-66577984, 021-66577909, 021-66577951
مدیر: پویا کارگر
تلفن: 021-86017283, 021-86017285, 021-88062713
مدیر: افشین ملکی
تلفن: 083-48324354
مدیر: علی اکبر صراف
تلفن: 021-66083484, 021-66005019, 021-22093043
مدیر: زهرا آقامیری
تلفن: 021-66580942, 021-66580945
مدیر: مسلم جبلی
تلفن: 021-55579658, 021-55810695
مدیر: زهرا رهایی
تلفن: 021-88247872~3, 021-88736225, 021-88731256
مدیر: عبدالعظیم دهقانی
تلفن: 071-36357388
مدیر: بهروز فرج زاده
تلفن: 021-33933097, 021-33941022
مدیر: سعید سلطانی
تلفن: 034-33241665, 034-33241664
مدیر: باباک باباجان زاده
تلفن: 021-43413000
مدیر: مهیار کارگر
تلفن: 021-88064800
مدیر: مجتبی هوشمندی منش
تلفن: 021-88056757~9
مدیر: احمدرضا مجیری
تلفن: 021-33947012, 021-33902324, 021-57664, 021-33915521
مدیر: سیدمحمدحسن سعادت
تلفن: 071-32602020~1
مدیر: مجید زنبوری
تلفن: 041-37274990, 041-37274991
مدیر: مهدی صفارزاده
تلفن: 021-66120611, 021-66128631, 021-88898258, 051-38410384
مدیر: محسن نوروزی
تلفن: 011-44152345
مدیر: مجید قنبری
تلفن: 021-66451545
در حال ارسال اطلاعات...