صنایع شیمیایی

(2501 شرکت و فروشنده)
مدیر: تامیلا شهبازی
تلفن: 09334080291, 021-88960454, 021-88968580
مدیر: باباک باباجان زاده
تلفن: 021-43413000
مدیر: مهیار کارگر
تلفن: 021-88064800
مدیر: مجتبی هوشمندی منش
تلفن: 021-88056757~9
مدیر: احمدرضا مجیری
تلفن: 021-33947012, 021-33902324, 021-57664, 021-33915521
مدیر: سیدمحمدحسن سعادت
تلفن: 071-32602020~1
مدیر: مجید زنبوری
تلفن: 041-37274990, 041-37274991
مدیر: افشین ملکی
تلفن: 083-48324354
مدیر: مهدی صفارزاده
تلفن: 021-66120611, 021-66128631, 021-88898258, 051-38410384
مدیر: محسن نوروزی
تلفن: 011-44152345
مدیر: مجید قنبری
تلفن: 021-66451545
مدیر: رمضان رفیع پور
تلفن: 021-88752887, 021-88502389, 021-88748404
مدیر: احسان آکوچکیان
تلفن: 031-532921177
مدیر: آرمان قریب
تلفن: 021-22713555
مدیر: عبدالعظیم دهقانی
تلفن: 071-36357388
مدیر: ناصر دارایی
تلفن: 021-41093000
مدیر: سعید سلطانی
تلفن: 034-33241665, 034-33241664
مدیر: مهدی کرمی طالقانی
تلفن: 021-66153329
مدیر: حسن غفاری طاری
تلفن: 021-88439431, 021-88402938, 021-86027307, 021-86027337
مدیر: علیرضا صدیقیان
تلفن: 021-88970261~2, 021-88998130~2
در حال ارسال اطلاعات...