صنایع شیمیایی

(2595 شرکت و فروشنده)
مدیر: سیدعلیرضا سماک
تلفن: 021-44786328
مدیر: عبدالعظیم دهقانی
تلفن: 071-36357388
مدیر: مجید زنبوری
تلفن: 041-37274990, 041-37274991
مدیر: هادی کشاورز
تلفن: 021-44182680
مدیر: داود نجفی
مدیر: مینا جاوید
تلفن: 028-33453288~9
مدیر: مریم علمی
تلفن: 021-66577984, 021-66577909, 021-66577951
مدیر: حمید عباسی
تلفن: 021-66900058, 021-66901187
مدیر: مسلم جبلی
تلفن: 021-55579658, 021-55810695
مدیر: زهرا رهایی
تلفن: 021-88247872~3, 021-88736225, 021-88731256
مدیر: افشین ملکی
تلفن: 083-48324354
مدیر: کیارش مرجانی
تلفن: 083-48383268
مدیر: احمدرضا مجیری
تلفن: 021-33947012, 021-33902324, 021-57664, 021-33915521
مدیر: بابک باباجان زاده
تلفن: 021-43413000
مدیر: سید محمد طباطبایی یگانه
تلفن: 021-22245473, 021-22217660
مدیر: مجتبی هوشمندی منش
تلفن: 021-88056757~9
مدیر: سعید رضا نمازی پور
تلفن: 021-22211213, 028-33566535
مدیر: آرمان قریب
تلفن: 021-22713555
مدیر: سید محسن حسینی
تلفن: 025-32300000, 021-65751000
مدیر: حسن غفاری طاری
تلفن: 021-88439431, 021-88402938, 021-86027307
در حال ارسال اطلاعات...