صنایع شیمیایی

(2567 شرکت و فروشنده)
مدیر: سید محسن حسینی
تلفن: 025-32300000, 021-65751000
مدیر: حسن غفاری طاری
تلفن: 021-88439431, 021-88402938, 021-86027307
مدیر: مجید زنبوری
تلفن: 041-37274990, 041-37274991
مدیر: امیر فتوت
تلفن: 017-32166292~4
مدیر: جودی امینی
تلفن: 041-36555380
مدیر: علیرضا صدیقیان
تلفن: 021-88970261~2, 021-88998130~2
مدیر: فرهاد نیل فروشان
تلفن: 021-73471
مدیر: سیدعلیرضا سماک
تلفن: 021-44786328
مدیر: علیرضا انگوتی گلنگدری
تلفن: 021-86084493, 021-88627069
مدیر: هادی کشاورز
تلفن: 021-44182680
مدیر: حمید عباسی
تلفن: 021-66900058, 021-66901187
مدیر: مریم علمی
تلفن: 021-66577984, 021-66577909, 021-66577951
مدیر: مهدی محمدی
تلفن: 021-66673148~9, 021-66673149, 021-66673162
مدیر: داود نجفی
مدیر: احسان طهماسبی
تلفن: 021-86038529
مدیر: زهرا رهایی
تلفن: 021-88247872~3, 021-88736225, 021-88731256
مدیر: مجید صفرخانلو
تلفن: 021-44434230
مدیر: مسلم جبلی
تلفن: 021-55579658, 021-55810695
مدیر: بابک باباجان زاده
تلفن: 021-43413000
مدیر: عبدالعظیم دهقانی
تلفن: 071-36357388
در حال ارسال اطلاعات...