صادرات و واردات دارو

(18 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمد عسکری
تلفن: 021-88964764
مدیر: علی دلدار
تلفن: 021-88171197 الي 8
مدیر: الهام رضائی
مدیر: محمود نجفی
تلفن: 021-88950224 الي 6
مدیر: دکتر آرش عازمی خواه
تلفن: 021-84305000
مدیر: شکراله معماریان
تلفن: 021-88671230
مدیر: دکتر محمد امیر امیرخانی
تلفن: 021-83702319~16
مدیر: امیر پویان مهمان نواز
تلفن: 021-44283583, 021-44283509
مدیر: عزیز فرخی
تلفن: 021-66431613, 021-66431549
مدیر: عبدالرحمن سلیمانی مقدم
تلفن: 061-33338750, 061-33338755, 061-33338749
مدیر: محمدمهدی احمدی نیا
تلفن: 021-88757087~8
مدیر: زهرا محمودی
تلفن: 021-88248658, 021-88264283, 021-88484765, 021-88264563
مدیر: فریبا آچاک
تلفن: 021-88612010, 021-88850830
مدیر: علی کمالیان
تلفن: 021-22908781
مدیر: الهه حافظی
تلفن: 021-77724600, 021-77746938
مدیر: امیر محمد مهرآرا مولان
تلفن: 021-88288112~3
مدیر: جواد جعفری
تلفن: 021-22922018, 021-22877503
مدیر: سحرالسادات رجایی
تلفن: 031-32357595
در حال ارسال اطلاعات...