شهرک صنعتی

(25 شرکت و فروشنده)
مدیر: رسول پورقربان
تلفن: 021-88304957, 021-88305265
مدیر: کریمی
تلفن: 0841-2228488
مدیر: مهندس طاهری
تلفن: 0611-4455065, 0611-4443003 الی 5
مدیر: مهندس بلالی
تلفن: 0381-2229960
مدیر: مهندس احسانی
مدیر: موحدی
تلفن: 0661-3201203, 0661-3226790
مدیر: رضا مرادی
تلفن: 021-33281655
مدیر: پارس سیلیس
تلفن: 0813-2220210, 0813-3342298
مدیر: سید جعفر طباطبایی
تلفن: 021-22599200
مدیر: یاسین پورزادی
تلفن: 081-32228724
مدیر: محمد سلطانی
تلفن: 09156989577, 051-33871204
مدیر: منصور محمودی
تلفن: 021-76216509
مدیر: حسین اکبری
تلفن: 028-32226808
مدیر: اسفندیار میرزایی
تلفن: 026-37773778~80
مدیر: رضا دلپذیر
تلفن: 026-37777037~38
مدیر: اسدالله بهتویی
تلفن: 028-33454413
مدیر: مهندس مجید عباسی
مدیر: علیرضا جعفری
تلفن: 021-26116378
مدیر: تقی گنجی
تلفن: 021-88680279
مدیر: سید علی موید علایی
تلفن: 021-88799175
در حال ارسال اطلاعات...