شهرک صنعتی

(19 شرکت و فروشنده)
مدیر: رسول پورقربان
تلفن: 021-88304957, 021-88305265
مدیر: کریمی
تلفن: 0841-2228488
مدیر: مهندس طاهری
تلفن: 0611-4455065, 0611-4443003 الی 5
مدیر: مهندس بلالی
تلفن: 0381-2229960
مدیر: مهندس احسانی
مدیر: موحدی
تلفن: 0661-3201203, 0661-3226790
مدیر: اسفندیار میرزایی
تلفن: 026-37773778~80
مدیر: رضا دلپذیر
تلفن: 026-37777037~38
مدیر: منصور محمودی
تلفن: 021-76216509, 021-76216478
مدیر: اسدالله بهتویی
تلفن: 028-33454413
مدیر: مهندس مجید عباسی
مدیر: علیرضا جعفری
تلفن: 021-26116378
مدیر: تقی گنجی
تلفن: 021-88680279
مدیر: سید علی موید علایی
تلفن: 021-88799175
مدیر: مجتبی آقا تقی
تلفن: 021-88561907~09
مدیر: علی رضا وحدت پور
تلفن: 031-32671831
مدیر: سید مسعود عظیمی
تلفن: 035-36239701
مدیر: سیاوش حیدری
تلفن: 021-26761747
مدیر: یوسف امرالهی
در حال ارسال اطلاعات...