سیم، کابل و فیبر نوری

(7 شرکت و فروشنده)
مدیر: علی اکبر عزمی
تلفن: 0584-2254576
مدیر: پوپک پاکنهاد
تلفن: 0511-7653381 الي 3
مدیر: غلامرضا خمیرگیر آزاد
مدیر: محمدرضا جعفری
تلفن: 051-37138420~21
مدیر: امین مسعودی
تلفن: 051-37680646
مدیر: سید مهدی نصیری فردوس
تلفن: 051-37678900
مدیر: محمد طغرایی
تلفن: 051-35413277~79, 051-35411500, 051-3156, 051-35411400
در حال ارسال اطلاعات...