سیستم های مبتنی بر بارکد و RFID

(40 شرکت و فروشنده)
مدیر: امیر حیدری
تلفن: 021-36611787
مدیر: رضا توسلی
تلفن: 031-34389051~2, 021-88564698
مدیر: آزاده شاکر سپاسگزار
تلفن: 021-44351531~2, 021-44332183, 021-44300105, 021-44360429
مدیر: محبوبه عارفیان
تلفن: 021-66380256
مدیر: احمد محمدعلی‌زاده
تلفن: 021-66845207
مدیر: مرسده شایگی نیک
مدیر: مرتضی ایزدی
تلفن: 021-88535400~4
مدیر: حمیدرضا احمدی
تلفن: 021-22011997
مدیر: فرشید فرج اله زاده
تلفن: 021-22085637~38, 021-22382933
مدیر: سعید مقدسی
مدیر: سیدحامد اعتصامی
تلفن: 21-44270667~8
مدیر: بهنام ندرپور
مدیر: امیرحسین نورمحمدی
تلفن: 021-22925419
مدیر: پوریا آرام
تلفن: 021-44267731~2
مدیر: مهدی عاملی
تلفن: 0411-5250533
مدیر: جواد صفری
مدیر: عبدالرضا عزیزی
تلفن: 021-44617015 الی 18, 021-44617016
مدیر: محمد شورشیان
تلفن: 021-88481089
مدیر: بابک حسینی
تلفن: 021-88258148, 021-88258134
در حال ارسال اطلاعات...