سردخانه

(109 شرکت و فروشنده)
مدیر: اونیک نظریان
تلفن: 021-77817798, 021-77692848~9, 021-77837149
مدیر: سعید رضایی
مدیر: حسین فخاریان
تلفن: 0232-4773860~2
مدیر: محمد حقیقی
مدیر: محمد قاسم نیک فر
تلفن: 0171-2340422
مدیر: خسرو زند باف
مدیر: محمود علی عسگری
تلفن: 026-34484893
مدیر: مهدی مقدسی
تلفن: 021-88957006, 021-88958914
مدیر: مرادی
تلفن: 021-66418910, 021-66701995
مدیر: ولی اله میرزایی
تلفن: 021-77864626
مدیر: مهدی جباروند
تلفن: 021-77637240, 021-77533740 الي 1
مدیر: سعید مجلسی
تلفن: 021-77537332
مدیر: احمدوند
تلفن: 021-56528210 الي 3
مدیر: نوروز فردوس
تلفن: 021-88822005 الي 6, 021-44905061 الي 6
مدیر: مسعود کریمی
تلفن: 021-77642124 الي 5
مدیر: عباس رفیعی
تلفن: 021-77526805, 021-77640867 الي 8, 021-77649033 الي 4
مدیر: محمد رضا جهادی
مدیر: محمد زاکانی
تلفن: 021-77640921, 021-77637237 الي 8
مدیر: علی رضا ناصری
تلفن: 021-66386456
مدیر: مهندس عباس سلطانی
تلفن: 021-22469746
در حال ارسال اطلاعات...