سالن های کنفرانس، همایش و نمایشگاه ها

(28 شرکت و فروشنده)
مدیر: عبدالرسول محققیان
تلفن: 0311-2611605, 021-88248801~3
مدیر: جمشیدی
تلفن: 021-22166511, 021-22053605~6, 021-22166500
مدیر: صفاجو
تلفن: 021-88925041~5
مدیر: حمیدرضا شاهسون
تلفن: 021-88536121, 021-88545331, 021-88544231 الی 2
مدیر: محمد دیانتی
تلفن: 0351-8259009, 0351-8257009
مدیر: رضا فروغی
تلفن: 021-66596906
مدیر: علیرضا نادعلیزاده
تلفن: 021-88889533
مدیر: رضایی
مدیر: امیرتوحید رخشانی
تلفن: 021-44221801
مدیر: محمود بندرچی
تلفن: 021-88346455~7
مدیر: محمد عبائی شوشتری
تلفن: 031-34593734
مدیر: مهدی سعید الذاکرین
تلفن: 021-88540252~5
مدیر: سجاد کاظمی کاشف
تلفن: 021-66904528~9
مدیر: فرهاد امینیان
تلفن: 021-22397540
مدیر: بهنام مهدوی راد
تلفن: 083-37284740
مدیر: سید الیاس احمدی
مدیر: فرهاد هراجی
تلفن: 031-95023073
مدیر: شهره منتظری
مدیر: رامین قاسم پور
تلفن: 021-66749706~07, 021-66755916
در حال ارسال اطلاعات...