سالن های کنفرانس، همایش و نمایشگاه ها

(33 شرکت و فروشنده)
مدیر: شهریار معتمدی
تلفن: 021-22654002
مدیر: عبدالرسول محققیان
تلفن: 0311-2611605, 021-88248801~3
مدیر: جمشیدی
تلفن: 021-22166511, 021-22053605~6, 021-22166500
مدیر: صفاجو
تلفن: 021-88925041~5
مدیر: حمیدرضا شاهسون
تلفن: 021-88536121, 021-88545331, 021-88544231 الی 2
مدیر: محمد دیانتی
تلفن: 0351-8259009, 0351-8257009
مدیر: رضا فروغی
تلفن: 021-66596906
مدیر: علیرضا نادعلیزاده
تلفن: 021-88889533
مدیر: رضایی
مدیر: امیرتوحید رخشانی
تلفن: 021-44221801
مدیر: کامران پوری فرد
تلفن: 021-88328815, 021-88328805
مدیر: علیرضا منیری
تلفن: 021-88700771
مدیر: علی ابراهیم زاده
تلفن: 021-42917000
مدیر: محمود میلان
تلفن: 021-91003355
مدیر: مسعود آزادبخت
تلفن: 031-32620788
مدیر: محمود بندرچی
تلفن: 021-88346455~7
مدیر: محمد عبائی شوشتری
تلفن: 031-34593734
مدیر: مهدی سعید الذاکرین
تلفن: 021-88540252~5
مدیر: سجاد کاظمی کاشف
تلفن: 021-66904528~9
مدیر: فرهاد امینیان
تلفن: 021-22397540
در حال ارسال اطلاعات...