سازه فلزی

(163 شرکت و فروشنده)
مدیر: آرش پزشکیان
تلفن: 021-91301060
مدیر: علیرضا وفایی نیک
تلفن: 021-22886436, 021-22856574, 021-22871673, 021-22224272
مدیر: هوشنگ اورادی
تلفن: 013-44802161
مدیر: حسینعلی چناقچی
مدیر: سید علیرضا زرین مهر
تلفن: 021-44864215~16
مدیر: امیر بوربور
تلفن: 0255-2342586, 021-88884730~2, 021-88775967, 021-42947
مدیر: پشوتن
تلفن: 021-66687400~2, 021-66654177
مدیر: رحیم اکبرزاده
تلفن: 021-22855444
مدیر: محمد طاهری
مدیر: محمد راجی
تلفن: 021-88844048, 0261-7773707, 0261-7773738 الي 9
مدیر: رضا سرتیپی زاده
تلفن: 021-66935145
مدیر: رضا ابوقاسم
مدیر: محمد علی رسا
تلفن: 021-22208575, 021-22202164 الي 65
مدیر: ناصر خلیلی
تلفن: 0255-2342644 الي 6, 021-88661296
مدیر: پویان محمد زمانی
تلفن: 021-44834484
مدیر: علیرضا بهزادی
تلفن: 021-88615991 الي 4, 021-88884547
مدیر: اسماعیل منافی
تلفن: 021-56390385 الي 6
مدیر: محمد کاظم روحانیان
تلفن: 0511-5413388, 0582-6239016 الي 8
مدیر: اسماعیل ادیبی
تلفن: 021-88934593 الي 5
مدیر: احمد علی نوبهاریان
تلفن: 0262-4384404 الي 5
در حال ارسال اطلاعات...