سازه فضاکار

(33 شرکت و فروشنده)
مدیر: آرش پزشکیان
تلفن: 021-91301060
مدیر: علی سیف
تلفن: 90009700
مدیر: امیر مهدی محمودی
تلفن: 021-22199824, 021-66051056
مدیر: علی قاسمی
تلفن: 021-88257345
مدیر: مهندس حسین جمیلی
مدیر: ناصر احمدی
تلفن: 021-22038245 الي 6
مدیر: محسن کیکاوسی
تلفن: 021-77008721
مدیر: محمدناصر تیماجچی
تلفن: 021-33784427, 0221-2583894 الي 6
مدیر: مسعود حسینی
تلفن: 0511-2400044
مدیر: مهندس فرزاد برومندی
مدیر: مهندس حبیب رضازاد
تلفن: 0611-4436972
مدیر: مهندس نادر پروین
تلفن: 021-88042142 الی 4
مدیر: ابوالفضل اکبری
مدیر: علی عسگر محمودی
تلفن: 021-22617571, 021-22629015, 021-22008093
مدیر: ابوالقاسم سالم
تلفن: 021-44668451
مدیر: حمیدرضا رضوی
تلفن: 021-66594107, 021-88976809 الي 10, 021-66467821
مدیر: منصور قلمی
تلفن: 0261-2540914
مدیر: مرتضی شهلایی
تلفن: 0311-2204448
مدیر: پیمانه کیمیایی
تلفن: 021-22849387
در حال ارسال اطلاعات...