ریخته گری و تولید قطعات

(96 شرکت و فروشنده)
مدیر: نایب علی پیربداقی
تلفن: 021-56233072, 021-56233073
مدیر: رضا رمضانی
تلفن: 026-32526765
مدیر: مهدی ایمانیان
تلفن: 021-66159153
مدیر: سید مجید میرغفوریان
تلفن: 021-56232587
مدیر: امیر هوشنگ ذاکرانی
تلفن: 028-33292473~78, 021-88731880~1, 021-88739674
مدیر: محمد برادران کاظم زاده
تلفن: 021-77005405~6
مدیر: مجید پرنیان
مدیر: علی ملکان زاده
تلفن: 0282-4454422, 0282-4454604
مدیر: علی نوده اول
مدیر: حسین خاکساری
تلفن: 021-22058770, 021-22017546, 021-22040075
مدیر: مرتضی ابراهیمیان
تلفن: 021-88339235, 021-88000757, 021-88001423
مدیر: حسن رادپی
تلفن: 021-88306714, 021-88306692
مدیر: سریع کار
مدیر: مهدی حیدری نیا
تلفن: 021-46843280
مدیر: علی کاشی
تلفن: 021-33340659
مدیر: کمالی
تلفن: 021-22862667, 0251-3443218, 0251-3443964
مدیر: محمدعلی بوترابی
تلفن: 0112-5224015 الي 8
مدیر: بوترابی
تلفن: 021-22259806, 021-22225175
مدیر: خالویی
تلفن: 021-55257756
در حال ارسال اطلاعات...