ریخته گری فلزات

(289 شرکت و فروشنده)
مدیر: مهدی ایمانیان
تلفن: 021-66159153
مدیر: نایب علی پیربداقی
تلفن: 021-56233072, 021-56233073
مدیر: رضا رمضانی
تلفن: 026-32526765
مدیر: سید مجید میرغفوریان
تلفن: 021-56232587
مدیر: امیر هوشنگ ذاکرانی
تلفن: 028-33292473~78, 021-88731880~1, 021-88739674
مدیر: مرتضی بیهقی
تلفن: 021-56233045, 021-56230562
مدیر: باقری
تلفن: 021-36461200, 021-36461300
مدیر: یگانه
مدیر: حسن مرادی
تلفن: 0282-4453319 الی 20, 0282-4453300, 021-44142603 الی 9
مدیر: رجبعلی علی خان زاده
تلفن: 021-76263397
مدیر: حسین عشاقی
تلفن: 021-76203844
مدیر: عبدی
تلفن: 55242937
مدیر: کریم محمددخت
مدیر: غضنفر اسکندری
تلفن: 021-56232085, 021-56232985
مدیر: صلاح علی فرج الهی
تلفن: 56232882
مدیر: نظریان
تلفن: 021-76203057
مدیر: محمد کرباسی
تلفن: 021-33867880, 021-33866635
مدیر: میرزایی
تلفن: 021-56233043
مدیر: خان
تلفن: 021-56233384, 021-56232051
مدیر: علی شریف زاده
تلفن: 021-33894886, 021-55304937
در حال ارسال اطلاعات...