رستوران

(1607 شرکت و فروشنده)
مدیر: هوشنگ مقدوری
تلفن: 021-65608200~9
مدیر: رامان رفاهی
تلفن: 021-22015441~2
مدیر: محسن آگاه
تلفن: 021-22358912, 021-22367328, 021-22358916
مدیر: سادات
تلفن: 021-22133214
مدیر: رضا جاه جو
تلفن: 021-55305391
مدیر: حسین محمدی
تلفن: 021-88841697, 021-88860007, 021-88860896~7
مدیر: عباس مهدی زاده
تلفن: 021-44144145
مدیر: سید رضا رسولی
مدیر: طلوعی
تلفن: 021-66421761 الي 2
مدیر: بابک پناه
تلفن: 021-22244422
مدیر: موسوی
تلفن: 021-66519926 الي 7
مدیر: حقانی
تلفن: 021-66518640
مدیر: گلشن
تلفن: 021-55899834 الي 6, 021-55602275
مدیر: علی محمدی
تلفن: 021-66967250
مدیر: محمد رحیمیان
تلفن: 021-22117401 الي 2
مدیر: سلیمی
تلفن: 021-77506375, 021-77524704
مدیر: علی شیرخدایی
تلفن: 021-55666943
مدیر: فرهاد رئیسی
تلفن: 021-88801877, 021-88804981 الي 2, 021-66474710 الي 3, 021-88928567 الي 8
مدیر: باجی
مدیر: حسین صنیعی
تلفن: 021-22749900
در حال ارسال اطلاعات...