رزین صنعتی و چسب

(37 شرکت و فروشنده)
مدیر: کاظم کلایی
تلفن: 021-22612875, 021-22603805
مدیر: عمادالدین قاسمی
تلفن: 021-88746676
مدیر: عباس سلیمانی امیری
تلفن: 021-26421508, 021-26421459
مدیر: رستم شهماری
تلفن: 021-88591021~24
مدیر: مهران نجیمی
مدیر: علی اکبر اصغری
مدیر: احمد مهرآبادی
تلفن: 021-88100429, 021-88716799, 021-88713971
مدیر: بهمن شکوهی
تلفن: 021-88081015~16
مدیر: فرزاد عباسی غلمانسرایی
تلفن: 021-22027516, 021-22054750
مدیر: مهدی حاجی بابا
تلفن: 021-22020521~25
مدیر: ابوالفضل گودرزی
مدیر: منصور رضایی
تلفن: 021-66510048
مدیر: محمد رضا نجار مجرب
مدیر: قلی نژاد
تلفن: 021-44279874~75, 021-44276200
مدیر: عزت اله زینعلی
تلفن: 026-36302058, 021-88791193~94
مدیر: شهاب میاحی راد
تلفن: 021-33927705, 021-33927707
مدیر: کرامت الله محمدنیا
تلفن: 021-22049377, 021-22052347, 021-22018771
مدیر: نورالدین داعی
تلفن: 021-88066495, 021-88066498, 021-88060367
مدیر: محمد شجاعی
تلفن: 021-26549526~29
مدیر: همایون میر محمد صادق
تلفن: 021-26215786, 025-33347041
در حال ارسال اطلاعات...