ذوب و ریخته گری آلومینیوم

(39 شرکت و فروشنده)
مدیر: عباس مهدوی
تلفن: 031-57248092~5
مدیر: نایب علی پیربداقی
تلفن: 021-56233072, 021-56233073
مدیر: مهدی ایمانیان
تلفن: 021-66159153
مدیر: سید مجید میرغفوریان
تلفن: 021-56232587
مدیر: مهدی شکوری
تلفن: 021-56231590 الي 1
مدیر: یوسف حبیبی
تلفن: 0861-4131157
مدیر: هادی زندی کریمی
تلفن: 76262307
مدیر: زمانی
تلفن: 0232-4773090
مدیر: منوچهر قدوسی
تلفن: 56391566 الي 7
مدیر: فرهاد مومن زاده
مدیر: دل افروز
تلفن: 021-66804686 الی 7
مدیر: لطف اله تاجیک
تلفن: 021-66807092
مدیر: دولت کیا - علوی
تلفن: 0232-4772800 الی 1
مدیر: شعبان قزاقی
تلفن: 021-33887530
مدیر: حسن دشت زاده
تلفن: 021-66816159
مدیر: محمد قنبری
تلفن: 021-66212997
مدیر: فرخ صادقی
تلفن: 021-66816814
مدیر: محمد خطیبی
تلفن: 021-22333440~2
مدیر: خسرو وفایی
تلفن: 021-33880751
مدیر: بهزاد پیربداقی
تلفن: 021-66793712, 021-62924, 021-66781225, 021-66781489
در حال ارسال اطلاعات...