دفتر خدمات الکترونیک شهر

(52 شرکت و فروشنده)
مدیر: مصطفی قهری صارمی
تلفن: 081-33351355, 081-33337344, 081-33354752, 081-33354754
مدیر: مهندس مهدی صالح
تلفن: 021-88008982
مدیر: میر حسینی
تلفن: 021-22174517
مدیر: صیاری
تلفن: 021-88578667, 021-88099845
مدیر: وحید مرادی
مدیر: رضا عبدالهی
تلفن: 021-88996055 الي 8
مدیر: سمیه مرادی بید هندی
تلفن: 021-33354417
مدیر: حاج محمد مهدی زاده
تلفن: 021-44737375 الي 7
مدیر: مهندس موسی
تلفن: 33607000
مدیر: محمد مهدی زاده
تلفن: 021-44737375 الي 7
مدیر: مهندس کیانی نژاد
تلفن: 021-77723635, 021-77723676
مدیر: قادری
تلفن: 555272620 الي 3
مدیر: پارسا قاسمی
تلفن: 021-44161505, 021-44165222 الي 3
مدیر: صادقی
تلفن: 021-88206684, 021-88206663
مدیر: رضا افشین اخگر
تلفن: 021-22571763 الي 6
مدیر: علی چهار نظم
تلفن: 021-33107993
مدیر: مجتبی قنادی
تلفن: 021-55700240
مدیر: ملا حسینی
تلفن: 021-88437264, 021-88473222, 021-88400555
مدیر: خدمات الکترونیک 5 - کد 504
تلفن: 021-44456815, 021-44482839 الي 40
در حال ارسال اطلاعات...