دبستان غیر انتفاعی دخترانه

(99 شرکت و فروشنده)
مدیر: رقیه ضیاء
تلفن: 021-26552780, 021-26568580
مدیر: دلگشا
تلفن: 021-77444020, 021-77895822
مدیر: معصومه احمدیان
تلفن: 021-44421066, 021-44430618
مدیر: فاطمه رزاق پناه
مدیر: رقیه قراچورلو
تلفن: 021-44108890, 021-44110518
مدیر: سوسن فربد
تلفن: 021-22071613, 021-22069489
مدیر: ابراهیمی
تلفن: 021-44071264
مدیر: همامی
تلفن: 021-44073931
مدیر: مهین خسرومیدانی
تلفن: 021-44226131 الي 2
مدیر: سروستانی
تلفن: 021-44417840
تلفن: 021-22084949, 021-22080372, 021-22097445
مدیر: سجادی
تلفن: 021-55939633, 021-55913775
مدیر: نیک بخت
تلفن: 021-22528079
مدیر: افخمی
تلفن: 021-44416080, 021-44444090
مدیر: پریچهره همدانی
تلفن: 021-22846946
مدیر: زهرا سادات صدرالحفاظی
تلفن: 021-77625297 الی 99, 021-77504715
مدیر: پرویز پندی
مدیر: مهین بانو ظفری
تلفن: 021-44449010, 021-44403619, 021-44405881, 021-44449020
مدیر: مریم جهانفر
تلفن: 021-44700148
مدیر: افشار
تلفن: 021-77436133
در حال ارسال اطلاعات...