خدمات پزشکی در منزل و محل کار

(20 شرکت و فروشنده)
مدیر: امیر زندی
تلفن: 021-89385, 021-88538700~9
مدیر: دکتر جهانگیری
تلفن: 021-22366653, 021-88321800
مدیر: اشکان وکیلی شاهمیر
تلفن: 021-26210610
مدیر: ایرج آمالی
تلفن: 021-88918041, 021-88918069
مدیر: اعتماد
تلفن: 021-88925464, 021-88895298, 021-88938710
مدیر: دکتر بابک عمویی
تلفن: 021-22012449, 021-23020
مدیر: بهنام ایثاری
تلفن: 021-88648421, 021-88648400 الي 9
مدیر: مرتضی بورات
تلفن: 0251-6622822, 0251-6624444
مدیر: شراره دولت آبادی
تلفن: 021-22202734
مدیر: دکتر عمویی - دکتر شیروانیان
تلفن: 021-23020, 021-22012449
مدیر: آزاده نصراللهی
تلفن: 021-91004999
مدیر: علیرضا آذری
تلفن: 021-88343500
مدیر: احمدرضا فروغی
تلفن: 031-52412474
مدیر: محسن اکبری نیا
تلفن: 021-66384060
مدیر: سوسن حق خواه
تلفن: 021-88347705~6, 021-88849523
مدیر: بهروز تقی لو
تلفن: 024-33728375
مدیر: داود تتارچه
تلفن: 021-88464000~1, 021-88464000, 021-88464005
مدیر: فرشته - زهرا میر جعفری - خاتمی
تلفن: 021-22466857, 021-22461458
مدیر: محمد رضا اقاکثیری
تلفن: 021-66977653~56
مدیر: محمد مهدی سهرابی
تلفن: 88918041
در حال ارسال اطلاعات...