خدمات عمومی تاسیسات

(63 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمدرضا مدینه ای
تلفن: 021-44210047, 021-44210059
مدیر: نخعی
تلفن: 021-44217423
مدیر: سعادتی
تلفن: 021-66013230
مدیر: سید ابراهیم طاهری
تلفن: 021-88886874
مدیر: رضا علی محمدی
تلفن: 021-22201191
مدیر: علی اطروشی
تلفن: 021-66462965, 021-66495775
مدیر: احمد الهی
تلفن: 021-88803512, 021-88803303, 021-88803470
مدیر: ولی زاده
تلفن: 021-22868283
مدیر: قهرمانی
تلفن: 021-33164941
مدیر: جلال دزفولی
تلفن: 021-22216209, 021-22211987
مدیر: علیرضا سماواتی
مدیر: معتمدی
تلفن: 021-66944204 الی 5
مدیر: سهیل ابطحی
مدیر: منوچهری
تلفن: 021-88820202, 021-88822103
مدیر: مهندس مجتبی عکاف
تلفن: 021-88726534, 021-88711895
تلفن: 021-44523989
تلفن: 021-44700120, 021-44706073
مدیر: جواد پی داووسی
تلفن: 021-88302542, 021-88835964
مدیر: عباس علی علی بیگی
تلفن: 021-77903756
در حال ارسال اطلاعات...