خدمات برگزاری سمینار و کنفرانس

(83 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمدمهدی صباغی
تلفن: 025-32424952
مدیر: افشین غفاری
تلفن: 021-88600861~9
مدیر: پانته آ پنکار
تلفن: 021-88761332, 021-88742379, 021-88539012, 021-88769836, 021-88526415, 021-86044124, 021-88542197
مدیر: نارینه آزلبار
مدیر: مریم ترابی
تلفن: 021-66477139~40
مدیر: علی اردلان
تلفن: 061-53333801, 081-38268080
مدیر: هادی عباسی
مدیر: مهدی سامان
تلفن: 021-44279310, 021-44295246~47
مدیر: سروش غنیمتی
تلفن: 021-22431714
مدیر: امیر عابدپور
تلفن: 021-88172144~7
مدیر: مجید رستم آبادی
تلفن: 021-88699424
مدیر: علی پاکزادیان مقدم
تلفن: 021-22272387
مدیر: هاشم آقازاده
تلفن: 021-88261037
مدیر: رضازاده
تلفن: 021-88843800, 021-88309764
مدیر: جمشیدی
تلفن: 021-22166511, 021-22053605~6, 021-22166500
مدیر: شهرام نفیسی
تلفن: 021-22216164~7
مدیر: مجتبی مهربانی
تلفن: 021-77523820, 021-77641125~7
مدیر: امیر حسین اسحق بیگی
مدیر: دکتر سیامک گوهرخای
تلفن: 021-66976060
مدیر: امیر آقایی
تلفن: 021-88844973~4
در حال ارسال اطلاعات...