حفاری

(45 شرکت و فروشنده)
مدیر: امین توتونچیان
تلفن: 021-77054800
مدیر: وحید نیرومند
مدیر: مهندس غلام عباس مولایی بیرگانی
تلفن: 021-88754376, 021-88749039, 021-88540158, 021-88540163
مدیر: فرخنده
تلفن: 021-88963085, 021-88962409
مدیر: پیام رنجکش
تلفن: 021-55260870 الي 1
مدیر: علی خسروی فر
تلفن: 021-66913032 الي 3
مدیر: رضا بحرانی
تلفن: 021-88433168
مدیر: مصطفی داوری نژاد
تلفن: 0511-6070431
مدیر: روشن روغنی
مدیر: حمید سهامی
تلفن: 021-22507087, 021-88437777
مدیر: شجاعی منش
تلفن: 021-66975907 الي 8, 021-66497653, 021-55247001 الي 2
مدیر: میرزایی
تلفن: 021-66386435, 021-66385826
مدیر: رضازاده
تلفن: 021-88750246
تلفن: 021-88054383 الي 5
مدیر: مهندس رشیدپور
تلفن: 021-88793841, 021-88794841
مدیر: محمدباقر غنی زاده
تلفن: 021-88741440, 021-88768462
مدیر: ویاچدا وماسمنین
مدیر: آرش همراز
تلفن: 021-88831197, 021-88307891
تلفن: 021-88727551 الی 5, 021-88724191, 021-88727549
در حال ارسال اطلاعات...