تولید و پخش تینر و رنگ ساختمانی و صنعتی

(139 شرکت و فروشنده)
مدیر: علی اکبر حسینی
تلفن: 021-77897262
مدیر: محمد امین شجاعی
تلفن: 021-88502811~13, 021-65734132~34
مدیر: گل محمد پور خمارلو
تلفن: 021-77499256
مدیر: محمد ابراهیم منصوب کارخانه چی
تلفن: 021-88264111, 021-88264110
مدیر: هوشنگ شیرازی فرید
تلفن: 021-55633311, 021-55813916, 021-55608995
مدیر: حسین علی پور طاهر
تلفن: 021-88432639, 021-88400481
مدیر: قلی نژاد
تلفن: 021-44279874~75, 021-44276200
مدیر: مهدی سیاح
تلفن: 021-88745583, 021-88747586
مدیر: محسن روستایی
مدیر: حسن قیاسی
تلفن: 021-36423512
مدیر: عادل عالی پور
مدیر: رحیم کاظم زاده
تلفن: 021-33605444, 021-33606444
مدیر: حمید وحیدی منش
تلفن: 021-66492981~83, 026-36209224~27
مدیر: فریدون سلیمی
تلفن: 023-34583224
مدیر: مهدی کمال
تلفن: 021-44503317
مدیر: محمدعلی مهدی زاده اقدم
تلفن: 021-65602298
مدیر: محمد جواد برازنده
مدیر: عبدالحمید زاده کوچک
مدیر: ابراهیم عبدی ها
مدیر: کامران یاسری
تلفن: 021-44504834~36
در حال ارسال اطلاعات...