تولید مواد شیمیایی نساجی

(30 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمد تقی چرخچیان
تلفن: 021-88894445~8
مدیر: محمدآقا وهاب زاده
تلفن: 021-88010474~7
مدیر: الهام واعظ
مدیر: گلبابایی
تلفن: 021-88262040 الي 1
مدیر: دکتر جمشید شمسایی فر
تلفن: 021-22832001 الي 2, 021-22287826, 0282-2222771 الي 2
مدیر: مهندس شجاعی
تلفن: 021-88747843 الي 4, 0282-4454287
مدیر: مسعود گیاهی
تلفن: 021-88748543 الی 4
مدیر: آرزو جعفری
تلفن: 031-91014216~17
مدیر: محمدرضا مالکی
تلفن: 021-77746552
مدیر: نیما اخوان
تلفن: 021-88536546
مدیر: علی فریدونیان
تلفن: 023-33641055~6
مدیر: مهدی ابراهیمی فخار
تلفن: 021-88302806
مدیر: سید رضا محمدنژاد
مدیر: مرتضی صدقیانی
تلفن: 021-88609164, 028-33454289
مدیر: مهدی رجبی
مدیر: احمد نیل فروشان
تلفن: 021-88748781~2, 021-88748782
مدیر: مهدی نجابتی
مدیر: غلمانی
تلفن: 035-32725113~14
مدیر: محسن نیکو
تلفن: 021-22264265, 021-22267151~53
مدیر: محسن اسدی اجگردی
تلفن: 031-36518951
در حال ارسال اطلاعات...