تولید ماشین لباسشویی

(26 شرکت و فروشنده)
مدیر: صمد رحیم تبریزی
تلفن: 021-55242135~8
مدیر: محمود شیخ بیگی
تلفن: 021-66012848
مدیر: مهندس پرویز توسلی
تلفن: 021-88510770
مدیر: ژوزف نظریان
تلفن: 021-77631217 الی 9, 021-77343333, 021-77332510, 021-77600940
مدیر: امیر فرهاد
تلفن: 021-66709649, 021-66701848
مدیر: نوروزی
مدیر: دکتر امیرحسینی
تلفن: 0261-7773212 الي 4, 021-22571066
مدیر: عباس بقایی پور
تلفن: 021-88967157, 021-88964402 الی 3
مدیر: مهندس حبیب پیرسا
تلفن: 0411-4202020
مدیر: محمدرضا سعیدی مقدم
تلفن: 021-55019625
تلفن: 0411-4437019, 0411-4431977
مدیر: احمد ساعدی
تلفن: 021-88831184
تلفن: 0291-3234797
مدیر: دکتر علی ملک
تلفن: 021-88842175, 021-88302096~9, 021-88304077
مدیر: محمد حیدری
تلفن: 025-36641148, 025-36641784, 025-36641149
مدیر: جواد شاکری
تلفن: 021-77505309, 021-77532301
مدیر: مصطفی صاعدی
تلفن: 021-88842226, 021-88824343
مدیر: سید اسماعیل حسینی
تلفن: 021-77637261~64
مدیر: علی وظیفه بهنام
تلفن: 021-77335667, 021-77337615
مدیر: ژوزف نظریان
تلفن: 021-77631217~19
در حال ارسال اطلاعات...