تولید ظروف پلاستیکی

(113 شرکت و فروشنده)
مدیر: کریم پهلوان میرآقا
تلفن: 021-55003069~70
مدیر: حسین طباطبایی
تلفن: 021-33704042
مدیر: حسین طاهرخانی
تلفن: 021-65516231
مدیر: پیمان پوربهرامی
تلفن: 021-88626761~2
مدیر: حسین مقصودی
تلفن: 021-56417579
مدیر: رامین برارپور
تلفن: 021-66088937
مدیر: خانم میرزایی
تلفن: 021-88905502
مدیر: داریوش عبدالمحمدی
تلفن: 021-65733500, 021-65733331, 021-65733051
مدیر: احمد سعیدی
تلفن: 021-33853100
مدیر: سید مرتضی افجه ای
تلفن: 021-55330142, 021-55614647, 021-55637361, 021-55627542
مدیر: علیرضا ترابی
تلفن: 021-33632060, 021-33632113~19
مدیر: محمد پارسی نژاد
تلفن: 021-55321232
مدیر: علیرضا تیموری
تلفن: 051-32422580
مدیر: بهزاد لایق
تلفن: 031-35722853~54
مدیر: شهرام قیطانی
تلفن: 021-77335532, 021-77352919
مدیر: محمد عابدی
مدیر: مهدی زرانی
تلفن: 021-66435944
مدیر: رسول شعاعی
تلفن: 021-76205996
مدیر: امیر کحالی
تلفن: 021-65637913
مدیر: حسین نصیری
تلفن: 021-77348805
در حال ارسال اطلاعات...