تولید رنگ و رزین

(207 شرکت و فروشنده)
مدیر: غلام رضا صادقیان
تلفن: 041-42030201~10, 021-44566230
مدیر: مهندس عادل زادهوش
تلفن: 031-35722711~12
مدیر: عسل ثقفی فر
تلفن: 021-44503800~05, 021-44565900~09
مدیر: عباسعلی منتهایی
تلفن: 026-37772011~3, 021-65111016
مدیر: محمدرضا نوپوش
تلفن: 021-88062946~49, 021-88062946~48
مدیر: جواد هرنگ
تلفن: 071-37744829
مدیر: رستم شهماری
تلفن: 021-88591021~24
مدیر: امید تمیزکار
مدیر: آرش منتظری سفیددستی
تلفن: 031-36252000
مدیر: علی کفایی
تلفن: 021-77889292, 021-77724956
مدیر: محمد محققیان
مدیر: سعید گودرزی
تلفن: 021-88735302~6
مدیر: حمید تفضلی
مدیر: مهندس محمّد بهنیا
تلفن: 031-36637701~4
مدیر: محمد میرزا محمدزاده ماشینی
تلفن: 041-34328196
مدیر: محمدتقی مرادیان
تلفن: 023-33438011~14
مدیر: علی رضوانیان
تلفن: 021-44617793
مدیر: سهراب پورمداح
تلفن: 011-42433352~7
مدیر: مهندس بهمن بصیری
تلفن: 021-77347775~6, 021-77327130, 021-77347774, 021-77335026, 021-77332223
مدیر: فضل اله حسینی
تلفن: 021-88841083, 021-88841072, 086-38628010~20
در حال ارسال اطلاعات...