تولید بتن

(32 شرکت و فروشنده)
مدیر: آرش سماک عابدی
تلفن: 021-22428675~8
مدیر: سلیمانی
تلفن: 021-22490524, 021-22491213, 021-22466969, 021-22466970
مدیر: فرزین ایزدیار
تلفن: 021-88461543, 021-88406099
مدیر: غلامعلی کهباسی
تلفن: 021-88013661~4, 021-56233300~1
مدیر: علی رضا شکیب ماسوله
تلفن: 021-44205337, 021-44205158, 021-44205449
مدیر: مهندس جبار حیدری
تلفن: 021-66785702
مدیر: مجید جعفری
تلفن: 021-66930117, 021-66930129
مدیر: مرتضی صدقی
مدیر: حسین فروتن مهر
تلفن: 021-55820370
مدیر: زهرا بیطال
تلفن: 021-75128
مدیر: مصطفی احمدوند
تلفن: 021-88664151~52
مدیر: شکیبا
تلفن: 021-88048021, 021-36093803, 021-36093904
مدیر: کاظمی
تلفن: 021-66009301, 021-22880691
مدیر: احمد - داوود میرزایی - شاهسون
مدیر: علی رضا بنایی
تلفن: 021-36424955, 021-22857174
مدیر: سعید رحیمی
تلفن: 021-77312000, 021-77304484, 021-77301112, 021-77311000
مدیر: احد خسروانی
تلفن: 021-77334343, 021-88738267, 021-77338340, 021-88765569
مدیر: مصطفی احمدوند
تلفن: 021-88799345, 021-88790930
مدیر: احمد علوی پور
تلفن: 0262-3722026~8
مدیر: حسین فروتن مهر
تلفن: 021-66428039, 021-66428183
در حال ارسال اطلاعات...