تجهیزات و لوازم دام پزشکی

(20 شرکت و فروشنده)
مدیر: مهداد ملک
تلفن: 021-88919270
مدیر: محمد عسکری
تلفن: 021-88964764
مدیر: امیر زندی
تلفن: 021-89385, 021-88538700~9
مدیر: منصور مجیدی
تلفن: 021-22356243
مدیر: دکتر صفری
تلفن: 021-66432361, 021-66937378
مدیر: کامران هراجی
تلفن: 0311-7764415
مدیر: معصومی
تلفن: 021-66927686, 021-66904375
مدیر: محمود یاری
تلفن: 021-66918112
مدیر: دکتر آرین
تلفن: 021-66420240, 021-66936185
مدیر: حمیدرضا یزدی
تلفن: 021-88833621~3, 021-88842801
مدیر: دکتر علی حسینیان دکتر حسین ایرانی نژاد
تلفن: 021-77449147, 021-77130539~42
مدیر: محمد جوانشیر افشار
تلفن: 021-44469017
مدیر: محمد حسین گلپایگانی
تلفن: 021-88633100
مدیر: امیر حسین سعیدیان
تلفن: 021-33528080
مدیر: اکبر خالق زاده
تلفن: 021-66123327, 021-66908345
مدیر: محمد علی لطفعلی پور
تلفن: 021-88974401~3
مدیر: پدرام سمیعیان
تلفن: 021-44631811
مدیر: فرزاد اربابیان
تلفن: 021-88980037, 021-88954068, 021-88952819
مدیر: دکتر احد خوشرو
تلفن: 051-32673855, 021-88420500
مدیر: احمد میرصابری
در حال ارسال اطلاعات...