تجهیزات و دستگاه های برودتی

(150 شرکت و فروشنده)
مدیر: محسن مسلمی
تلفن: 021-77619120
مدیر: آزاده خلج تهرانی
تلفن: 021-77641079, 021-77640135
مدیر: هنریک خدابخش
تلفن: 021-76212044
مدیر: امیر کاظم محبی
تلفن: 021-77628523~4, 021-77610467
مدیر: رامین ملکی
تلفن: 021-86037157, 021-86037159
مدیر: داود مهرپرور
تلفن: 021-66834053
مدیر: اونیک نظریان
تلفن: 021-77817798, 021-77692848~9, 021-77837149
مدیر: امیر رحیم پور
تلفن: 021-88495408, 021-88495404
مدیر: محمد گشتاسبی
تلفن: 028-32225166
مدیر: بابک بندر
تلفن: 021-77613978, 021-77613970, 021-77613942
مدیر: محمود جباروند
تلفن: 021-77532843
مدیر: حمید مصیبی
تلفن: 021-77537741 الي 5
مدیر: علی رضایی
مدیر: عباس مهدی زاده
تلفن: 021-33930850 الي 2
مدیر: محمدابراهیم سوهانی
مدیر: عباس رفیعی
تلفن: 021-77526805, 021-77640867 الي 8, 021-77649033 الي 4
مدیر: سرژیک قازاذیان
تلفن: 021-77646808, 021-77646850
مدیر: حسن توکلی
تلفن: 021-77536044, 021-77524893
مدیر: محمدرضا نیک روان
تلفن: 021-77524891, 021-77528508
تلفن: 021-77532649
در حال ارسال اطلاعات...