تجهیزات رادیولوژی

(46 شرکت و فروشنده)
مدیر: علیمحمد تعالیمی
تلفن: 021-66402105
مدیر: امیر مسعود سلامی
تلفن: 021-66408223
مدیر: مهداد ملک
تلفن: 021-88919270
مدیر: مرتضی تهرانی
تلفن: 021-88046046
مدیر: مجید شهنازی نیا
تلفن: 021-88907730
مدیر: علی ابراهیمیان
تلفن: 0511-2217088
مدیر: غلامرضا تقی زاده
تلفن: 021-44607826
مدیر: تقی شکوئی نژاد
تلفن: 026-33826703, 021-88725155
مدیر: کاوه حسینی
تلفن: 021-66911637
مدیر: علیرضا نصیری
تلفن: 021-88785320~23
مدیر: محمد شمس
تلفن: 086-386112021
مدیر: امیر عسکری راد
تلفن: 021-88781074
مدیر: دکتر محمد امیر امیرخانی
تلفن: 021-83702319~16
مدیر: اصغر نادرپور کوهی
تلفن: 021-88088705, 021-88088631
مدیر: حامد مرادجو
تلفن: 045-33729222
مدیر: سروش اصولی
تلفن: 021-66961204
مدیر: کریم قاضی خانلو
تلفن: 081-38256578
مدیر: رویا رحیمیان
تلفن: 035-35237690
مدیر: علی علی زاده
تلفن: 034-34383033
مدیر: حامد اصغری
تلفن: 021-88613920~21
در حال ارسال اطلاعات...