تامین نیروی انسانی

(38 شرکت و فروشنده)
مدیر: مهندس عباس تفرجی
تلفن: 021-88853340, 021-88853346
مدیر: بیتا جمالی
تلفن: 021-44964770, 021-44049949
مدیر: اوما بابایان
تلفن: 021-66812375, 021-66812378
مدیر: امین کوهی کمالی
تلفن: 0381-3330380
مدیر: حمید مجدنیا
تلفن: 0311-2240510, 0311-2240520
مدیر: علیرضا احمدزاده
تلفن: 021-88101913 الي 4
مدیر: مهندس وحید یدالهی
تلفن: 026-36209250, 026-36204252, 026-36209252
مدیر: سعید رحمانی
تلفن: 021-88973022
مدیر: محسن تهرانی
تلفن: 021-66033541, 021-66037533
مدیر: یدالله محمدنسب
تلفن: 0121-2292198, 021-77185922
مدیر: ذکریا بیگدلی
مدیر: عادل شکری
تلفن: 021-77733073
مدیر: الله یاری
تلفن: 021-88895379, 021-88925700
مدیر: مریم طالبی
تلفن: 021-66580896 الي 7
مدیر: ابراهیم احمدی
تلفن: 0711-6280609
مدیر: تاجیک
تلفن: 021-22760730
مدیر: علی ابوالقاسمی
مدیر: مسعود رفیعی
تلفن: 021-22364310
مدیر: مصطفی صالحی
تلفن: 031-33871739
مدیر: زهرا جراحی زاده
تلفن: 021-88405850, 021-91307478
در حال ارسال اطلاعات...