تاسیسات ساختمان

(27 شرکت و فروشنده)
مدیر: حسن احمدی
تلفن: 031-32672020
مدیر: رضا سخایی فرد
تلفن: 021-66675458, 0372-3248150~2, 0372-3248370~1, 0372-3220835, 0372-3235510
مدیر: سعید خواجه
مدیر: محمد حبیب اللهیان
تلفن: 0311-2680676
مدیر: دکتر حسین پاکروان
تلفن: 0311-5724995 الي 8
مدیر: محمود هراتیان اول
تلفن: 021-66916955
مدیر: محمد مهدی مستشار
تلفن: 0311-6251455
مدیر: امیر شیردوانی
مدیر: احسان پوریان
تلفن: 031-34714656
مدیر: مسعود عرب زاده
تلفن: 031-95020181~85, 031-95020110
مدیر: محمد حسین خانی
تلفن: 031-35657548
مدیر: حمیدرضا معصومی
تلفن: 031-32658713
مدیر: سید مصطفی رجایی
تلفن: 031-95018052~55
مدیر: سید ستار میرستاری
مدیر: مصطفی وعیدی
تلفن: 031-36937
مدیر: احمد مینوتن
تلفن: 031-34360772
مدیر: اسماعیل شیشه گر
تلفن: 031-32655416~20
مدیر: حمیدرضا مسائلی
تلفن: 031-33386535~36
مدیر: مهندس اسداله طالبی
تلفن: 031-36273924
مدیر: سید محمد بحرینی
در حال ارسال اطلاعات...