تئاتر و سینما

(174 شرکت و فروشنده)
مدیر: نعمان شریف
تلفن: 021-22644598
مدیر: علی فروزش
تلفن: 021-88781339, 021-88790452, 021-88878190
مدیر: آیدین الفت
تلفن: 021-88760001~3
مدیر: محمد مهدی جعفری
تلفن: 021-88324720~2
مدیر: مهتا ذاکری
تلفن: 021-88219560
مدیر: مجتبی مهربانی
تلفن: 021-77523820, 021-77641125~7
مدیر: داعی
تلفن: 021-88329449
مدیر: علی رضا کریم زاده
تلفن: 021-88318357
مدیر: اتابک نادری
تلفن: 021-55625444, 021-55630871
مدیر: سلیمانی
تلفن: 021-77060141 الي 6
مدیر: شریفی نیا
مدیر: حسن اسلامی مهر
تلفن: 021-22246483, 021-22394221, 021-22218116 الي 7, 021-22212279, 021-22219531
مدیر: هاشم میرزاخانی
تلفن: 021-88107144 الي 5
تلفن: 021-88968448, 021-88962550, 021-88951550
مدیر: دکتر شاه آبادی
تلفن: 021-66707173, 021-66705101 الي 7
مدیر: هاشمی مقدم
تلفن: 021-22370082 الي 3, 021-22370084, 021-22370086 الي 8, 021-22370001 الي 5, 021-22370010
تلفن: 021-66023951 الي 5, 021-66064122
مدیر: علی اکبر ثقفی
در حال ارسال اطلاعات...