بیمارستان عمومی

(96 شرکت و فروشنده)
مدیر: شوان کروبه
تلفن: 021-22149972
مدیر: فردین ایدی
تلفن: 021-88814130
مدیر: علی مصدق خواه
تلفن: 021-22549001~02
مدیر: وحید عابدین زاده
تلفن: 021-22262828, 021-22261818, 021-22903370~8, 021-22263838
مدیر: دکتر سید مسعود موسوی نژاد
تلفن: 021-38244328, 021-38241, 021-38244374, 021-38244352
مدیر: رضا رشید
تلفن: 021-22420136~9
مدیر: محمد رضایی
تلفن: 021-22363312~21, 021-22098060~61, 021-22097161, 021-22097131, 021-22097151
مدیر: علی هوشیار
تلفن: 021-55725216~17
مدیر: محمد مهدی شجری
تلفن: 021-66835027, 021-66832495, 021-66832765~66, 021-66839402
مدیر: بخشی
تلفن: 021-22864372, 021-22861926, 021-22868885, 021-22886601~05
مدیر: عباس حیصمی
تلفن: 021-76319781~83, 021-76319786
مدیر: رسول مهدوی فر
تلفن: 021-88956905, 021-88966130~39
مدیر: سعیده طراز
تلفن: 021-66019703, 021-66014800
مدیر: محمد غفارزاده
تلفن: 021-66348504~09
مدیر: سعیده حیدرنژاد
تلفن: 021-88965170~89
مدیر: ابوالقاسم هاشمی
تلفن: 021-77526701~05, 021-77531111
مدیر: محمد رضا محمدی
تلفن: 021-55419152~55
مدیر: امیر حسین حضوری
تلفن: 021-22869647~52, 021-22869648
مدیر: فرهاد سرابندی
تلفن: 021-55346262, 021-55346061
مدیر: حسین بیات
تلفن: 021-66250645~50, 021-66250305, 021-66260240
در حال ارسال اطلاعات...