بیمارستان آموزشی

(9 شرکت و فروشنده)
مدیر: شوان کروبه
تلفن: 021-22149972
مدیر: محمد غفارزاده
تلفن: 021-66348504~09
مدیر: فرهاد زمانی
تلفن: 021-82141600, 021-82141201
مدیر: محمد حسین مؤذنی
تلفن: 031-36202125
مدیر: رحمت اله جعفری
تلفن: 021-88713883~87, 021-88717272
مدیر: علی اصغر کریمی
تلفن: 021-88770031~36
مدیر: غلامرضا قاسمی
تلفن: 021-23031382, 021-22432560~68
مدیر: مسعود رفعتی
تلفن: 021-66515001~09, 021-66514001~06, 021-66517341~49
مدیر: خلجی
تلفن: 021-22222041~45
در حال ارسال اطلاعات...