برنامه نویسی و نرم افزار

(16 شرکت و فروشنده)
مدیر: علی امیرحکیمی
مدیر: احمد غفاری
تلفن: 041-52225725, 021-66534587
مدیر: امین نصیری
تلفن: 041-33299844
مدیر: حسین جوادپور
تلفن: 0412-4235654, 0412-4232637, 0412-4222091
مدیر: غلامرضا چمن خواه
مدیر: آرش فرآور
تلفن: 041-35542505
مدیر: سحر محمد پوریان نویدی
تلفن: 041-33271322
مدیر: محمدرضا انگوتی
تلفن: 041-52240795, 041-52237205
مدیر: عباس فرشیدی
تلفن: 041-35231787
مدیر: حمید حسین وند
تلفن: 041-35569781
مدیر: اتابک پناهی
مدیر: سیدعلی اخوان
مدیر: پدرام حبیبی
تلفن: 041-35535152, 041-33807634
مدیر: رحمان پاشایی
تلفن: 0411-5543810
مدیر: رضا خاصه تراش
مدیر: آخوندی
تلفن: 0411-3858730
در حال ارسال اطلاعات...