بتن

(26 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمد عمادی
تلفن: 021-88001460, 071-32623692, 021-88001460, 09170001250, 021-88633901
مدیر: محمد رضا رضا نیا
تلفن: 071-38328299, 09177028227
مدیر: سید ابراهیم شهنازی ماسوله
تلفن: 071-32334643
مدیر: یداله حسینی
تلفن: 071-32288617
مدیر: جعفر تعبدی
تلفن: 071-36323000
مدیر: بیژن زهتاب زاده
مدیر: یوسف شیرازی
مدیر: اسلام امینی
مدیر: فاطمه ابوترابی
مدیر: جعفر تعبدی
تلفن: 071-37228000
مدیر: محمد کریم نمازی فرد
تلفن: 071-37744422
مدیر: جلال عسکریان
مدیر: حسین برزکار
تلفن: 071-52337038~39
مدیر: اکبر رحیمی
تلفن: 071-53344570
مدیر: مسعود اورنگی
مدیر: منوچهر باقری
تلفن: 071-32629524
مدیر: محمد جواد صالحی
تلفن: 071-52248242, 071-52338243
مدیر: ابوالقاسم رضائی
تلفن: 071-37742174
مدیر: محسن فیروزی فراشبندی
تلفن: 071-38736845
مدیر: حسین صداقت
تلفن: 071-38743703
در حال ارسال اطلاعات...