بتن

(17 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمد جلال چیذری
تلفن: 0311-6283416 الی 7
مدیر: جعفر کسائیان
تلفن: 0311-2236763, 0311-2352368 الی 9, 0311-3800777
مدیر: مهندس توسلی
تلفن: 0372-3248062, 0372-3248060
مدیر: یوسف فرازنه پی
تلفن: 0362-33424373
مدیر: احسان علی بیک
تلفن: 031-32351525
مدیر: محمدرضا اصلاحی
مدیر: سیف اله خانی خوزانی
مدیر: مسعود نجارنژاد
تلفن: 031-33803946
مدیر: مریم گرجی
تلفن: 021-44300520
مدیر: اعظم مردی حلاج
تلفن: 031-32686714, 031-33606443
مدیر: ایمان نصر اصفهانی
تلفن: 031-45882448
مدیر: عباس فرهادیان
تلفن: 031-52373302
مدیر: محمّد مهدی تمیزی فر
تلفن: 031-36635710~11
مدیر: امیر حسین فرهادیان
تلفن: 031-32378104
مدیر: علی حیدری
تلفن: 031-33393154
مدیر: مسعود مشکی
تلفن: 031-95010173, 031-95014238
مدیر: کیهان صدیقی
تلفن: 021-36618003
در حال ارسال اطلاعات...