بافت ، رنگرزی ، چاپ و تکمیل پارچه

(96 شرکت و فروشنده)
مدیر: عباس صلواتی
تلفن: 021-55982600~2, 021-55571200, 021-55155403~5
مدیر: عماد مظاهری صالحی
تلفن: 021-43907000
مدیر: محمد رضا مرتاضی
تلفن: 021-33742853, 021-33751127, 021-33742825
مدیر: میثم سلیمانی
تلفن: 031-35316222
مدیر: جلیل رجالی
تلفن: 0331-2290143, 0331-2290239, 0331-2290014, 0331-2290500
مدیر: اصغر نفری
مدیر: مریم آذر سعید
تلفن: 021-22136647 الی 9
مدیر: علیرضا یثربی
تلفن: 035-91006465
مدیر: امید اوجی
تلفن: 021-65296593, 021-65296597
مدیر: مهدی زمانی
تلفن: 031-33633319
مدیر: حمید نادری
تلفن: 021-88517526
مدیر: کوروش خسروی
تلفن: 031-42272287, 021-55697585, 021-55982969
مدیر: پیمان رئوف پناه
تلفن: 021-88723620~3, 021-88721449
مدیر: محمّد میر باقری
مدیر: سعید نساج پور
تلفن: 021-55623808, 031-35721851~2
مدیر: ایمان وفایی
تلفن: 031-32223044, 031-42290770~1, 021-55168682
مدیر: محمد علی مقدم
تلفن: 026-45325377, 026-45325151~52
مدیر: شاهرودی
تلفن: 051-36652611
مدیر: صابر سلیمانی
تلفن: 041-35570712, 021-33926843, 021-36058635
مدیر: فرید میرزایی
تلفن: 021-22293705
در حال ارسال اطلاعات...