ایستگاه تلویزیونی، رادیویی و ماهواره ای

(13 شرکت و فروشنده)
مدیر: رحیم زاده
تلفن: 0741-2226411 الي 4, 0741-2222222
مدیر: مهدی فرجی
تلفن: 021-22160, 021-2160, 021-22040061, 021-22040001 الي 5
مدیر: شریفی فر
تلفن: 0231-4441341, 0231-4444002
مدیر: یراق طلایی
تلفن: 0711-6272020, 0711-6272042, 0711-6271888
مدیر: حمید وفادار
تلفن: 021-66952240
مدیر: سعید آقابابایی
تلفن: 031-32286164
مدیر: مصطفی کردی
تلفن: 021-1535
مدیر: حمزه محمدی
تلفن: 031-32362947, 031-32362894, 031-32335329
مدیر: افشین کلاهی
تلفن: 021-86088011
مدیر: مهندس علی کلباسی
تلفن: 031-32658051~9
مدیر: علی اصغر عمیدیان
تلفن: 021-88113200, 021-88113103
در حال ارسال اطلاعات...