احداث راه آهن و مترو

(48 شرکت و فروشنده)
مدیر: آرش پزشکیان
تلفن: 021-91301060
مدیر: بخت زر
تلفن: 021-88312435 الي 6
مدیر: سلیمان اکبریان
مدیر: مهندس زرسازی
تلفن: 021-88452847, 021-88452876
مدیر: ایرج وطنی اسکویی
تلفن: 021-88824711, 021-88824269, 021-88824302
مدیر: نوذر قهرمانی
تلفن: 021-44111910
مدیر: مهندس عباس قدس
تلفن: 021-88834437
مدیر: عباس حاجتی
تلفن: 021-66916188
مدیر: رادنژاد
تلفن: 021-88514694 الي 7, 021-55121, 021-55126075
مدیر: عجب نژاد
تلفن: 0511-3422233
مدیر: رضا آقاخانی
مدیر: دکتر شهرام یارمند
تلفن: 021-88774995, 021-88776987 الی 8
مدیر: مهندس اشتهاردی
تلفن: 021-55125986 الي 7, 021-55648535, 021-55126033 الي 4
مدیر: مهندس سلمان بهبودی
تلفن: 021-88505235, 021-88733469, 021-88505248
مدیر: مهندس سعید شاه نظری ثانی
تلفن: 0262-3637189 الي 90, 021-88757404 الي 5, 021-88740409
مدیر: سید ضیاالدین پزشکی
مدیر: محمد سلیمانیان
تلفن: 021-77606619
مدیر: تقوی اردکان
تلفن: 021-88434151
تلفن: 021-88757404, 021-3637189 الی 9, 021-88740409
مدیر: نوید ابراهیم زاده
تلفن: 031-37805331
در حال ارسال اطلاعات...