تجهیزات و قطعات الکترونیکی

(10 شرکت و فروشنده)
مدیر: سید مهدی حسینی
تلفن: 051-38452044, 051-38452048
مدیر: مرتضی دستجردی
تلفن: 0561-4450750
مدیر: شهروز جمشاد
تلفن: 0511-8482750, 0511-8482751
مدیر: سعید محدث
تلفن: 051-38946691
مدیر: سید محسن ناصری
تلفن: 051-55258889
مدیر: سیامک فارسیان
تلفن: 051-35414390~95
مدیر: مهدی احمدی فر
تلفن: 051-57255475, 051-57229687
مدیر: رضا واحدیان
تلفن: 051-37133280~81, 051-37133289~90, 051-37235944, 051-37235966
مدیر: سید مهدی مدنی
تلفن: 051-38768891~4
مدیر: مهدی جانی درمیان
تلفن: 051-35411781~83
در حال ارسال اطلاعات...