تولید و نصب و راه اندازی تجهیزات کارخانه

(17 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمدرضا زیبائی
تلفن: 031-33377186
مدیر: سید محسن حسینی
تلفن: 0311-7760618
مدیر: امیرقلی کاظمی
تلفن: 0311-6606165 الي 6
مدیر: یزدی
تلفن: 0311-7776050, 0311-7772050
مدیر: مهرداد ایمان پور
تلفن: 031-45837740
مدیر: محمدرضا محمودیه نجف آبادی
تلفن: 031-42694012~14, 031-42694015
مدیر: میلاد علیزاده آذر
تلفن: 031-32262645
مدیر: خسرو استکی بختیاری
تلفن: 031-45836675
مدیر: مرتضی طلائی
تلفن: 031-36701720~27
مدیر: مهندس مجید عباسی
مدیر: مهدی عطایی
تلفن: 031-32280287
مدیر: امین مولودیان
تلفن: 031-36247641
مدیر: محسن ترابی مقدم
تلفن: 0311-3802348
مدیر: سید مجید رضوی
تلفن: 031-36613933, 031-36699599
مدیر: رضا یزدخواستی
تلفن: 031-36281020~30
مدیر: امیر کوروش ضرابی
تلفن: 031-34346866
مدیر: سعید شریعتی
تلفن: 0331-2649251
در حال ارسال اطلاعات...