دستگاه ها، تجهیزات و ماشین آلات

(58 شرکت و فروشنده)
مدیر: اوجی
تلفن: 8213992, 0711-8301561, 0711-8300891
مدیر: علیرضا سهرابی زاده
تلفن: 071-36773231~33
مدیر: احد زبردستان
تلفن: 071-37742631~5, 071-37742636
مدیر: مهرزاد شیخی مطلق
تلفن: 071-37740740~49
مدیر: علی اصغر علیپور
تلفن: 071-38385348~9, 071-37742272
مدیر: بیژن عباسی
تلفن: 021-22823020, 021-26750314, 071-36240437, 071-36247146, 071-36246253, 021-22823010
مدیر: محمد علی خاضعی
تلفن: 071-37744488~9
مدیر: بیژن ابنوزاده
تلفن: 071-37745151~7, 031-32665232, 021-66417171
مدیر: حسین خوشگو
مدیر: فرناز ولی زاده
تلفن: 071-37744046~8
مدیر: مجتبی بنی هاشمی
تلفن: 071-36340966
مدیر: عبدالحامد نیک روان
تلفن: 071-36364335
مدیر: بردیا فرهود
تلفن: 071-36713286~88
مدیر: محمد مهدی منیر
تلفن: 071-38392950
مدیر: ابوالقاسم عوض شوشتری
تلفن: 061-32202020, 071-37745085
مدیر: محمد کریم پویان
تلفن: 071-36350807
مدیر: مهندس هادی
مدیر: پرویز رجبی
تلفن: 071-37744175
مدیر: فراز بندانی
تلفن: 071-38385412
مدیر: احمد صدیق
تلفن: 071-32320123, 071-32321055, 071-32320876, 071-32320327
در حال ارسال اطلاعات...