پلیمر پلاستیکی

(5 شرکت و فروشنده)
مدیر: محمد بیشه
تلفن: 031-52373631, 031-52374197~99, 021-22599873, 031-52373448, 021-22599875
مدیر: امیرحسین شفیع زاده
تلفن: 031-33862898, 021-77626031
مدیر: محمد گلستانها
تلفن: 031-32348255
مدیر: مهدی رضا سلطانی
تلفن: 031-57248314~18
مدیر: مهندس علیرضا چاوشی
تلفن: 031-35722660
در حال ارسال اطلاعات...